Bent u bekend met de Wet Milieubeheer?

Created with Highcharts 4.2.7Ik ken deze wet van naam,maar ben niet bekend met de inhoudIk ben bekend met deze weten ken de inhoudIk ben niet bekendmet deze wetIk ken deze wet van naam,maar ben niet bekend met de inhoudIk ben bekend met deze weten ken de inhoudIk ben niet bekendmet deze wet

Bron: Kantar TNS. Style: meta-chart.com


Alleen van naam gehoord
Niet mee bekend
Ik ken en weet wat het inhoudt

Bron: Kantar TNS. Style: meta-chart.com

 

Ongeveer 80% van de Nederlandse MKB-Bedrijven is niet bekend met de inhoud van de Wet Milieubeheer, terwijl het niet naleven van deze wet serieuze sancties kan opleveren.

In 2019 wordt het toezicht op en handhaving van de Wet Milieubeheer aangescherpt. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de regelgeving rondom energiebesparing. In het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn een aantal punten opgenomen waar bedrijven en instellingen aan moeten voldoen. Vanaf 2019 zal er strenger gecontroleerd worden of de Wet Milieubeheer nageleefd wordt en zijn er extra toezichthouders aangesteld. Daarom is het van belang dat u goed op de hoogte bent welke regelgeving voor u geldt, zodat u onnodige kosten kunt voorkomen.

Informatieplicht

Vanaf 2019 geldt voor zakelijke grootverbruikers een informatieplicht. Dit geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ gas verbruiken per jaar. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 een rapportage indienen bij de gezaghebber, dit is meestal de gemeente of omgevingsdienst, waarin hun verbruik vermeld staat.Ook moeten zij melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Hierbij gaat het nadrukkelijk om het verminderen van energieverbruik; het wisselen naar duurzame en hernieuwbare energie valt hier dus niet onder.

Na de eerste rapportage in 2019 moeten bedrijven om de vier jaar hun gezaghebber gezag informeren over de energiebesparende maatregelen die zij genomen hebben.

Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing

Erkende Maatregelenlijsten

In januari 2019 worden geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) gepubliceerd voor 19 bedrijfstakken. Alle genoemde energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder en moeten worden ingevoerd door de bedrijven uit die bepaalde bedrijfstak.

Voor bedrijven met een energie-audit gelden bovenstaande maatregelenlijsten ook. Deze bedrijven kunnen hun rapportage indienen met de energie-audit op 5 december 2019.

Voldoet mijn instelling aan de wet?
Om aan de Wet Milieubeheer te voldoen, moet u alle maatregelen uit de EML van uw branche toepassing in uw bedrijf of instelling. Indien u maar een gedeelte van de toepasselijke maatregelen neemt, moet u voor elke maatregel die niet wordt genomen een gelijkwaardig of beter alternatief invoeren om energie te besparen. Uw bevoegd gezag beoordeeld of deze alternatieve maatregel voldoende is om aan de wet te voldoen.

Sommige bedrijven en instellingen vallen niet onder 1 van de 19 bedrijfstakken en hebben geen branche specifieke EML. Deze bedrijven moeten alle energiebesparende maatregelen toepassen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Ook hier oordeelt bevoegd gezag of uw bedrijf of instelling voldoet aan de wet.

Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS)
Voor een zestal branches (gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, en de detailhandel) geldt het Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS) als een van deze maatregelen die genomen moet worden. Onze portalen zijn gecertificeerd als EBS systeem en gebruik hiervan helpt u dus aan de wet te voldoen. Verder kunt u gegevens uit de portalen of onze rapportages indienen bij uw bevoegd gezag als energiebesparingsrapportage.

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u meer informatie vinden omtrent de Wet Milieubeheer.